คอมพิวเตอร์12

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเป็นสื่อเพิ่มเติมสหรับนักเรียน

บทที่ 1