สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่สอนเกียวกับเรื่องราวในชีวิตและสังคมเพื่อให้คนเราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การเลือกซื้อสินค้า