วิชาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การบริหารร่างกาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่สอนการพัฒนา e-Leaming เพื่อเป็นสื่อและสื่อเติม ให้กับผู้ที่สนใจเข้าเรียน