วิชาหน้าที่พลเมือง

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความเป็นพลเมืองทีดีของตนเองที่ต้องปฎิบัตในชีวิตประจำวัน และการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม