เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาหน้าที่พลเมือง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นรายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความเป็นพลเมืองทีดีของตนเองที่ต้องปฎิบัตในชีวิตประจำวัน และการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม