ผู้สอน
อาภรณ์ แก้วบ้านดอน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาหน้าที่พลเมือง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17711

สถานศึกษา

โรงเรียนตันติวัตร


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความเป็นพลเมืองทีดีของตนเองที่ต้องปฎิบัตในชีวิตประจำวัน และการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม