ดนตรี นาฏศิลป์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่สอนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติ รำวงมาตรฐาน ให้กับผู้เรียนที่สนใจเข้าเรียน

แนะนำการเรียนรู้