วิชาภาษาไทย ป. 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชา ที่สอนเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยได้ละเอียดและสามารถเข้าใจแยกแยะคำได้มากขี้น