เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาหน้าที่พลเมือง:TTW

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วันสำคัญทางศาสนา

เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความตระหนักและสามารถปฏิบัติตนตามและเป็นพลเมืองที่ดี