วิชาหน้าที่พลเมือง:TTW

คำอธิบายชั้นเรียน

วันสำคัญทางศาสนา

เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความตระหนักและสามารถปฏิบัติตนตามและเป็นพลเมืองที่ดี