การหาความยาวรอบรูปและหาพื้นที่วงกลม

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชา ที่สอนให้นักเรียนสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน