การหาความยาวรอบรูปและหาพื้นที่วงกลม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นรายวิชา ที่สอนให้นักเรียนสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน