ผู้สอน
สุกัญญา มีบัว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.5/6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17720

สถานศึกษา

โรงเรียนตันติวัตร


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

15101 คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา 160 ชั่วโมง

เขียน อ่าน เศษส่วน จำนวนคละและทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง เศษส่วนในรูปทศนิยมและร้อยละ,ร้อยละในรูปเศษส่วน และทศนิยม,ทศนิยมในรูปเศษส่วนและร้อยละ บวก ลบ คูณ หารและบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ จำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบและสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับ บอกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย และเต็มพันของจำนวนนับ และนำไปใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด ปริมาตร หรือความจุ การหาความยาวรอบรูป ของรูปสามเหลี่ยม พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม การวัดขนาดของมุม หาปริมาตรหรือความจุของ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม บอกและจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่างๆ รูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ รูปสามเหลี่ยมชนิดต่างๆ สร้างมุมรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยม วงกลม เส้นขนานและบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ จำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบและสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับ บอกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย และเต็มพันของจำนวนนับ และนำไปใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด ปริมาตร หรือความจุ การหาความยาวรอบรูป ของรูปสามเหลี่ยม พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม การวัดขนาดของมุม หาปริมาตรหรือความจุของ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม บอกและจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่างๆ รูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ รูปสามเหลี่ยมชนิดต่างๆ สร้างมุมรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยม วงกลม เส้นขนาน