วิชาคณิตศาสตร์ ป.3

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่สอนเกี่่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร ซึ่่งเป็นพื้นฐานของวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 และผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ให้เข้ากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจุจุบัน ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนได้