ประวัติศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่สอนความรู้ทั่วไป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ช่วงเวลาในชีวิตประจำวัน