วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการทดลองสุ่มและความน่าจะเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อลิศรา เพ็ชรอาวุธ

โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

การทดลองสุ่มเป็นการหาผลลัพธ์ทั้งหมดหรือที่เป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นในการทดลอง

ความน่าจะเป็น เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งว่ามีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่