เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการทดลองสุ่มและความน่าจะเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว อลิศรา เพ็ชรอาวุธ

โรงเรียนตันติวัตร

การทดลองสุ่มเป็นการหาผลลัพธ์ทั้งหมดหรือที่เป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นในการทดลอง

ความน่าจะเป็น เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งว่ามีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่