Science for MEP.2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่ 2 ประกอบด้วย เนื้อหาเรื่อง สนุกับของเล่น  แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานไฟฟ้า และ ดวงอาทิตย์