Science for MEP.2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่ 2 ประกอบด้วย เนื้อหาเรื่อง สนุกับของเล่น  แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานไฟฟ้า และ ดวงอาทิตย์