ผู้สอน
ลดาวัลย์ วิจิตรเวชการ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17735

สถานศึกษา

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือตามความสนใจ มารยาทในการอ่าน การเขียนบรรยายประสบการณ์ การเขียนย่อความ การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนรายงานและโครงงาน มารยาทในการเขียน การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าว การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน ท้องถิ่นของตน มารยาทในการฟัง การดู การพูด ชนิดของคำ ภาษาพูดภาษาเขียน การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 สำนวนสุภาษิตคำพังเพย เข้าใจ แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณคดี วรรณกรรม อย่างเห็นคุณค่า นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจำบทอาขยานตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะทางภาษา ปฏิบัติ อภิปราย คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า เพื่อให้มีความตระหนัก เห็นคุณค่า ความสำคัญ ความงามของภาษานำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย