Science for MEP.3

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง สมบัติของวัสดุ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานไฟฟ้า และทิศ