เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กลุ่ม 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

14101 คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 200 ชั่วโมง

เขียน อ่าน เปรียบเทียบ เรียงลำดับ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ ศูนย์ เศษส่วน ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง วิเคราะห์ แสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหา โจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับและศูนย์ ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน บอก หา คาดคะเน แก้ปัญหา ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตรหรือความจุพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เวลาบนหน้าปัดนาฬิกา เวลาโดยใช้จุด ระยะเวลาความยาว น้ำหนัก การชั่ง การตวง เงิน เขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย อ่านเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา บอก เขียน ชนิดของมุม ชื่อมุม ส่วนประกอบของมุม ใช้สัญลักษณ์เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกัน สัญลักษณ์แสดงการขนานส่วนประกอบของรูปวงกลม รูปใดหรือส่วนใดของสิ่งของมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จำแนกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บอกรูปเรขาคณิตสองมิติรูปใดเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร จำนวนแกนสมมาตร ประดิษฐ์รูปเรขาคณิต ลวดลายต่างๆ บอกจำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่ากัน รูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่กำหนดให้ รวบรวม จำแนก เขียน อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่งและตาราง

ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสร้างสรรค์ รักความเป็นไทย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ละเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์สุจริต รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.4/1, ป.4/2 ค 1.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3

ค 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 ค 2.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3

ค 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 ค 3.2 ป.4/1

ค 4.1 ป4/1, ป.4/2

ค 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3

ค 6.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6

รวมทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด