home5723205+ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Section 01, 02
personperson_add
5723205+ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Section 01, 02

ผู้สอน
นาย บริพัตร บุญลี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
5723205+ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Section 01, 02

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1775

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน 33.405 

วันจันทร์ (08.00-11.20) น.

วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยใช้โปรแกรมภาษา Java 

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในทฤษฎีและมีทักษะในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)  โดยใช้ภาษาจาวา

2.       เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ  และประยุกต์ใช้กับงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

3.       เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาโดยใช้ Framework ที่มีอยู่แล้วมากมายของภาษามาใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ออกแบบ

 

ผู้สอน

อ.บริพัตร บุญลี
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4   33.406
โทรศัพท์ 0854115330
email : boripat.bor@gmail.com
url: www.orbor.net

 

เอกสารประกอบการเรียน

1.       Java Programming, Volume I, II, III โดย ดร.วีระศักดิ์ ซึงถาวร, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด

2.       Java Tutorial ที่ http://java.sun.com/docs/books/tutorial/

3.       JavaTM 2 Platform, Standard Edition, v 1.4.2 API Specification  ที่ http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/

4.       The Java Platform: A White Paper By Douglas Kramer ที่ http://java.sun.com/docs/white/platform/javaplatform.doc.html

5.       เอกสารประกอบการเรียนในชั้นเรียน

การประเมินผล

สอบกลางภาค  30 %

สอบปลายภาค   30 %

สอบย่อย/งาน/การบ้าน   25 %

โครงงาน  15 %

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)