วิชาภาษาไทยชั้นป.3/5

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้เป็นสื่อเสริมในการเรียนรู้เรื่่องคำประวิสรรชนีย์

เรียนรู้เรื่องคำประวิสรรชนีย์