คิดค้นประดิษฐ์สื่อ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่สอนความรู้ทั่วไป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ช่วงเวลาในชีวิตประจำวัน