5722503 แนวคิดเชิงวัตถุ Section 01, 02

คำอธิบายชั้นเรียน

UML