ป.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ซานีดา อาแว

โรงเรียนตันติวัตร

เป็นรายวิชาในการเรียนการสอนการพัฒนา e-learning เพื่อเป็นสื่อเสริมและสื่อเติม ให้ผู้เรียนสนใจเข้าเรียน