ป.2

ซานีดา อาแว

โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาในการเรียนการสอนการพัฒนา e-learning เพื่อเป็นสื่อเสริมและสื่อเติม ให้ผู้เรียนสนใจเข้าเรียน