เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Normal

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนรู้ในหน่วย Grammar Week เรื่อง Present Perfect Tense นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการและวิธีการใช้ Present Perfect Tense รวมทั้งได้ฝึกการใช้จากการทำแบบฝึกชุดต่างๆที่ครูผู้สอนได้จัดทำขึ้น