คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

คำอธิบายชั้นเรียน


เป็นรายวิชาที่สอนให้ผู้เรียนเขียนบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา เวลาโดยใช้จุดได้

เรื่อง เวลา