สมการและการแก้สมการ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6