เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รูปเรขาคณิตสองมิติ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.บอกสมบัติพื้นฐานของรูปเรขาคณิตสองมิติรูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยมได้
2.เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติได้แก่ รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยมได้
3.สามารถสร้างสรรค์ผลงานจากการเรียนรู้รูปเรขาคณิตสองมิติได้
4.นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้รูปเรขาคณิตได้