เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

833231 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Public Administration)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ

มหาววิทยาลัยนเรศวร

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมาย ขอบข่าย สถานภาพ แนวการศึกษาและวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ สภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหาร ระบบการเมือง และระบบสังคม โดยเน้นคุณธรรม และจริยธรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์