833231 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Public Administration)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ

มหาววิทยาลัยนเรศวร

ความหมาย ขอบข่าย สถานภาพ แนวการศึกษาและวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ สภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหาร ระบบการเมือง และระบบสังคม โดยเน้นคุณธรรม และจริยธรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์