วิชาหลักนิเทศศาสตร์

ขนิษฐา ปาลโมกข์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักนิเทศศาสตร์ ศาสตร์แห่งการสื่อสาร องค์ประกอบ แบบจำลอง ทฤษฎีการสื่อสาร ประเภทการสื่อสาร