การบวก ลบ คูณ หารระคน

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนออนไลน์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.5