การสื่อสารในสถานการณ์ความขัดแย้ง ตอนเรียน B2 รหัส 56

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการสื่อสารในสถานการณ์ความขัดแย้ง สำหรับตอนเรียน B2 รหัส 56 หลักสูตรนิเทศศาสตร์