ปวส.1/1 การบัญชี 2558
ผู้สอน

นาง พรชนก เฮงประเสริฐ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 28 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ปวส.1/1 การบัญชี 2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17847

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

1. ชื่อ 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3

(Information Technology for Works)

2. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  • 1.เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
  • 2.สามารถสืบค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่าน จัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
  • 3.มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3. สมรรถนะรายวิชา

  • 1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบค้น จัดดำเนินการและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ

ในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง

  • 2.ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

  • 3.จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
  • 4.นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

4. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การ

ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

5. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

5.1 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค: ปลายภาค 80: 20

5.2 คะแนนระหว่างภาคประกอบด้วย

สัดส่วนคะแนน

คุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 20

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ร้อยละ 10

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ร้อยละ 10

การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศการ จัดเก็บ ค้นคืน ร้อยละ 10

โปรแกรมสำเร็จรูป ลักษณะงานอาชีพ ร้อยละ 30

สอบปลายภาค ร้อยละ 20


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.