ผู้สอน
นาง พรชนก เฮงประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปวส.1/3 การบัญชี ปีการศึกษา 2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17849

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

1. ชื่อ 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3

(Information Technology for Works)

2. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  • 1.เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
  • 2.สามารถสืบค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่าน จัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
  • 3.มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3. สมรรถนะรายวิชา

  • 1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบค้น จัดดำเนินการและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ

ในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง

  • 2.ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

  • 3.จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
  • 4.นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

4. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การ

ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

5. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

5.1 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค: ปลายภาค 80: 20

5.2 คะแนนระหว่างภาคประกอบด้วย

สัดส่วนคะแนน

คุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 20

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ร้อยละ 10

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ร้อยละ 10

การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศการ จัดเก็บ ค้นคืน ร้อยละ 10

โปรแกรมสำเร็จรูป ลักษณะงานอาชีพ ร้อยละ 30

สอบปลายภาค ร้อยละ 20