ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

ศจี เพิ่มพูล

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ