ปวช.1/4 พาณิชยการ *** วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

welcome

By teacher