ห้องเรียน 4/1 วิชาเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในรูปแบบ stem