หลักการออกแบบ MS Publisher 2010
ผู้สอน

ธราทร มหานาม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
หลักการออกแบบ MS Publisher 2010

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17876

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง หลักการออกแบบ MS Publisher 2010 เบื้องต้น เวลาเรียน (2 สัปดาห์)

มาตรฐานการเรียนรู้

เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

โปรแกรม Microsoft Publisher เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ที่เหมาะกับงานพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ เช่น นามบัตร , โบว์ชัวร์ , การ์ดอวยพร , ป้ายประกาศ , ใบปลิว , แผ่นพับ และอื่น ๆ อีกหลายอย่าง เพื่อช่วยในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีความสวยงามและมีความสะดวกรวดเร็ว

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Microsoft Publisher

2.นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Publisher ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้

สาระการเรียนรู้

หลักการออกแบบ MS Publisher 2010 เบื้องต้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษา

1.มีความรู้ความเข้าใจการใช้โปรแกรม Microsoft Publisher

2.มีทักษะการออกแบบและตกแต่งสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher

3.สามารถนำผลงานที่ได้ไปใช้ร่วมกับโปรแกรมต่าง ๆ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

กระบวนการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย่ (Gagne's Instructional Model) 9 ขั้น คือ

ขั้นที่ 1 กระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน

1. นำตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น นามบัตร , โบว์ชัวร์ , การ์ดอวยพร , ป้ายประกาศ , ใบปลิว กระดาษ ให้นักศึกษาดู เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสามารถของโปรแกรม Microsoft Publisher

ขั้นที่ 2 แจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียนให้ผู้เรียนทราบ

2.แจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เห็นรายละเอียดของเนื้อหาที่จะเรียน

ขั้นที่ 3 การกระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้เดิม

3. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน และสอบถามนักศึกษาถึงเรื่องการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในโอกาสต่างๆหรือสร้างสรรค์ผลงาน ว่านักศึกษาใช้วิธีการอะไรในการทำงาน ร่วมกันอภิปรายวิธีทำ แนะนำวิธีการให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ

ขั้นที่ 4 การนำเสนอสิ่งเร้าหรือเนื้อหาสาระใหม่

4. เปิดภาพตัวอย่างที่ได้จากการสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher และอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างคร่าว ๆ ให้นักศึกษาทราบก่อนการลงมือปฏิบัติงานจริง

ขั้นที่ 5 การให้แนวการเรียนรู้
5. อธิบายลักษณะของโปรแกรม แถบเครื่องมือต่าง ๆ ให้นักศึกษาทดลองใช้แถบเครื่องมือการสร้างและการออกแบบด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher จนสามารถสร้างจากแถบเครื่องมือของโปรแกรมได้

ขั้นที่ 6 กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความสามารถ
6.ให้นักศึกษาออกแบบโปสเตอร์ของตนเองโดยเป็นโปสเตอร์ในโอกาสใดก็ได้ โดยใช้เครื่องมือของโปรแกรมตกแต่งโปสเตอร์ของตนเองให้สวยงามตามต้องการ

ขั้นที่ 7 การให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อเป็นการให้การเสริมแรงแก่ผู้เรียน

8. ให้นักศึกษานำโปสเตอร์ของตนเองที่สำเร็จแล้วนำเสนอ โดยให้นักศึกษาเจ้าของชิ้นงานบอกแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อนนักศึกษาร่วมกันอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ

ขั้นที่ 8 การประเมินผลการแสดงออกของผู้เรียน

9.ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนทราบว่าตนเองสามารถบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด

ขั้นที่ 9 การส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้

10.อธิบายการนำบัตรอวยพรที่ได้ไปใช้ประโยชน์ร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ เช่น MS – Word , MS – PowerPoint และนำไปสร้างเป็น Web Page ที่สวยงามเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเรียนต่อไป

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1. ข้อมูลเอกสารประกอบเรียน เรื่อง หลักการออกแบบ MS Publisher 2010 เบื้องต้น
2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
3. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้(ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์)

การวัดผลประเมินผล

1. วิธีการวัด

- สังเกตการโต้ตอบและพฤติกรรมการเรียนรู้ออนไลน์
- ผลการทำแบบทดสอบหลังเรียน
- ผลงานจากการปฏิบัติของนักศึกษา

2. เครื่องมือการวัดผลประเมินผล

- แบบสังเกตการโต้ตอบและพฤติกรรมการเรียนรู้ออนไลน์
- แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
- ผลงานของนักศึกษา

3. เกณฑ์การวัดผล

1. ความสนใจการเรียน 10 % ดูจากจำนวนครั้งในการส่งงานผ่านระบบเครือข่าย

2. การศึกษาค้นคว้างาน 30 % ดูจาก ผลงานที่ส่งตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน จำนวน งานที่ส่ง

3. สอบกลางภาค 30 %

4. สอบปลายภาค 30 %

4. เกณฑ์การประเมินผล

คะแนนเกรด

85-100 A

80-84 B+

75-79 B

70-74 C+

60-69 C

55-59 D+

50-54 D

ต่ำกว่า F

นักศึกษาสามารถเข้าพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนได้ทุกวัน ที่https://www.facebook.com/groups/177839815884744/?ref=bookmarks

เข้าเรียนทางเว็บ https://www.facebook.com/groups/177839815884744/?ref=bookmarks


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.