ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ศจี เพิ่มพูล

โรงเรียนสตีทุ่งสง

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ