เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รหัสวิชา ง30248 ชื่อ การออกแบบและสร้างภาพกราฟิก 2 มิติ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ง30248 ชื่อ การออกแบบและสร้างภาพกราฟิก 2 มิติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เวลาเรียน 2 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบายรายวิชา

ประเภทของภาพกราฟิก กราฟิกแบบบิตแมป กราฟิกแบบเวกเตอร์ หลักการสร้างภาพ 2 มิติ การวาดภาพลักษณะ 2 มิติ มีความมุ่งมั่นในการทางาน ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสานึกและรับผิดชอบ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

รหัสตัวชี้วัด

3.1 ง.2/4

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.มีวินัย

4.ใฝ่เรียนรู้

5.อยู่อย่างพอเพียง

6.มุ่งมั่นในการทำงาน

8.มีจิตสาธารณะ

การประเมิน อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

1.สามารถคัดสรรสื่อ ที่ต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน

2.สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าวโดยการเขียน สื่อสารในรูปแบบต่างๆเช่น ผังความคิด เป็นต้น