การหาความยาวรูปและพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

https://youtu.be/MaaEEJwO6o0