การหาความยาวรูปและพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม

คำอธิบายชั้นเรียน

https://youtu.be/MaaEEJwO6o0