เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จำนวนนับ การบวก การลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่6

เกี่ยวกับชั้นเรียน
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เขียน อ่าน เปรียบเทียบ และเรียงลำดับเศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง ทศนิยมในรูปเศษส่วนและเศษส่วนในรูปทศนิยม บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน จำนวนคละและทศนิยม วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคนของจำนวน นับ เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยมและร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบและสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับ บอกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่าง ๆของจำนวนนับและนำไปใช้ ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ และสมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ อธิบายเส้นทางหรือบอกตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆโดยระบุทิศทางและระยะทางจริงจากรูปภาพ แผนที่และแผนผัง หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆและเส้นทางการเดินทาง บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ และเส้นตรงที่ขนานกัน ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิดจากรูปคลี่ หรือรูปเรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้ สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา และแก้สมการพร้อมทั้งตรวจคำตอบ อ่านข้อมูลจากกราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น อธิบายเหตุการณ์โดยใช้คำที่มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ และไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
นอกจากนี้นักเรียนจะได้รับการฝึกให้มีความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ซึ่งครอบคลุมความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ความสามารถในการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้ มีความสามารถในการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอ ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆได้ รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

รหัสวิชา
ค ๑.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓
ค ๑.๒ ป.๖/๑ , ป.๖/๒
ค ๑.๓ ป.๖/๑ , ป.๖/๒
ค ๑.๔ ป.๖/๑ , ป.๖/๒
ค ๒.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓
ค ๒.๒ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓
ค ๓.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓
ค ๓.๒ ป.๖/๑ , ป.๖/๒
ค ๔.๑ ป.๖/๑
ค ๔.๒ ป.๖/๑
ค ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒
ค ๕.๒ ป.๖/๑
ค ๖.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ ,ป.๖/๓,ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/๖
รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด