เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2558 (การวิเคราะห์และออกแบบระบบ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. รหัสวิชา 3204-2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2-2-3 (System Analysis and Design)

2. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

2. มีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ

3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

2. วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจตามหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

4. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการพัฒนาระบบ การบริหารโครงการ เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบ แบบจำลองของระบบงาน การออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ กรณีศึกษา

5. แนวทางการวัดและประเมินผล สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค: ปลายภาค 80: 20 ประกอบด้วย

  • 1.คุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 20
  • 2.ชิ้นงาน/แฟ้มสะสมงาน ร้อยละ 20
  • 3.สอบปฏิบัติกลางภาค ร้อยละ 20
  • 4.นำเสนอโครงงานระบบธุรกิจขนาดเล็ก 5 บท ร้อยละ 20

สอบปลายภาค ร้อยละ 20