คณิตตัวน้อยๆ (Math)

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนคิดถึงวิทยา เปิดสอนทุกเพศทุกวัยที่มีความสนใจในคณิต เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว สามารถเป็นบุคคลที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ รักในวิธีการคิดลัดและรวดเร็ว สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต