ผู้สอน
นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ท๒๓๑๐๒ วรรณคดีกับชีวิต ม.๓/๔


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17918

สถานศึกษา

โรงเรียนจุฬาภรณรราชวิทยาลัย เลย ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Chulabhorn Science High School) ตามมติครม. เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงจำเป็นต้องสร้างให้นักเรียนที่เป็นนักเรียนประจำได้มีคุณลักษณะที่ดี คือ การเป็นผู้มีวินัย ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีจิตสาธารณะ เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของนักเรียน คือ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน