ท๒๓๑๐๒ วรรณคดีกับชีวิต ม.๓/๓
ผู้สอน

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ท๒๓๑๐๒ วรรณคดีกับชีวิต ม.๓/๓

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17919

สถานศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Chulabhorn Science High School) ตามมติครม. เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงจำเป็นต้องสร้างให้นักเรียนที่เป็นนักเรียนประจำได้มีคุณลักษณะที่ดี คือ การเป็นผู้มีวินัย ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีจิตสาธารณะ เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของนักเรียน คือ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.