ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ม.4/1

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

คำอธิบายชั้นเรียน

ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2