เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา ICT 491 การประกันและความปลอดภัยของข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ไพโรจน์ ขาวผ่อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

บทนำ

เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรีในรายวิชา ICT491 การประกันและความปลอดภัยข้อมูล ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 11 บทครอบคลุมตามคำอธิบายรายวิชาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวข้อมูลคอมพิวเตอร์และข้อมูลเครือข่าย พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับการเจาะระบบและการป้องกันการเข้ารหัสข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของไฟล์วอลล์การใช้งานระบบตรวจจับผู้บุกรุก IDS/IPS การป้องกันไวรัส การกู้คืนระบบ การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายจริยธรรมและความปลอดภัยในระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์