เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชื่อรายวิชา การผลิตสื่อมัลติมิเดีย 2 (เพิ่มเติม) รหัสวิชา ง 30249

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฎิบัติการเกี่ยวกับการผสมผสานอินเตอร์แอคทีฟกับงานมัลติมีเดีย ความหมายของอินเตอร์แอคทีฟ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้งานอินเตอร์แอคทีฟร่วมกับงานต่างๆ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปผลิตงานสื่อการเรียนออนไลน์ การสร้างอินเตอร์แอคทีฟโดยการใช้ Action script การเพิ่มเสียงประกอบงานมัลติมีเดีย การเพิ่มวีดีโอมาใช้ในงานมัลติมีเดีย การนำเสนอผลงานมัลติมีเดีย มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสานึกและรับผิดชอบ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี