ชื่อรายวิชา การผลิตสื่อมัลติมิเดีย 2 (เพิ่มเติม) รหัสวิชา ง 30249
ผู้สอน

นาย กิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชื่อรายวิชา การผลิตสื่อมัลติมิเดีย 2 (เพิ่มเติม) รหัสวิชา ง 30249

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17950

สถานศึกษา
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฎิบัติการเกี่ยวกับการผสมผสานอินเตอร์แอคทีฟกับงานมัลติมีเดีย ความหมายของอินเตอร์แอคทีฟ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้งานอินเตอร์แอคทีฟร่วมกับงานต่างๆ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปผลิตงานสื่อการเรียนออนไลน์ การสร้างอินเตอร์แอคทีฟโดยการใช้ Action script การเพิ่มเสียงประกอบงานมัลติมีเดีย การเพิ่มวีดีโอมาใช้ในงานมัลติมีเดีย การนำเสนอผลงานมัลติมีเดีย มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสานึกและรับผิดชอบ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.