การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม บทที่ 7 เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวมฯ