คณิตศาสตร์ทั่วไป-56

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการนำคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน