เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ICT101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ในสำนักงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว กวิสรา จันมุณี

วิทยาลัยเทคโลยีภาคใต้

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานด้านต่างๆ พื้นฐานการทำงานของระบบคอม

พิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการและการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ในสำนักงาน การสื่อสารข้อมูลและ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์น็ตและการประยุกต์ใช้งาน