การบัญชีชั้นสูง1

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับ การขายตามสัญญาผ่อนชำระ การฝากขาย